(foto: Nieuwleusen.com)

 

 

DALFSEN – Om de meerjarenbegroting de komende jaren sluitend te krijgen, moet de gemeente Dalfsen de ambities flink bijstellen. Dat heeft ook gevolgen voor het besteedbaar inkomen van de inwoners. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijks tekort van 3 miljoen euro en dat vraagt offers. Dat bleek maandag tijdens de algemene beschouwingen van de Perspectiefnota.

Overigens wordt het leeuwendeel van het tekort veroorzaakt door de hoge kosten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdzorg.

Vorig jaar werd besloten tot een ozb-verhoging van 5 procent. Het lijkt voor de hand te liggen om dat percentage verder op te schroeven, al wordt dat idee niet door alle fracties toegejuicht. De besparingen moeten ergens anders vandaan komen. Te denken valt aan het verkopen van gemeentelijk vastgoed, verhoging van leges en het heffen van meer toeristenbelasting.

Ben Schrijver van D66 ziet bespaarkansen op op het gebied van onderhoud aan wegen en bermen, het verkopen van gebouwen en versobering van bepaalde projecten zoals hybride sportvelden.
Leander Broere van de PvdA pleitte voor een betere indicatiestelling in de jeugdzorg en waakzaamheid ten aanzien van zorgcowboy’s. Bezuinigen op het bibliotheekwerk en de inloopvoorzieningen in de vijf kernen is onbespreekbaar. Ook het putten uit de algemene reserves noemde hij als mogelijkheid om de nood te ledigen.
Luco Nijkamp van de ChristenUnie was van mening dat de gemeentelijke organisatie best slimmer en goedkoper kan werken. Ook het verhogen van de toeristenbelasting van enkele dubbeltjes noemde hij als optie, evenals stageld op de camperplekken en het opschroeven van het liggeld in de passantenhaven bij het gemeentehuis.

Een plafond instellen bij de uitgaven in het sociaal domein en een verhoging van de eigen bijdrage. Dat stelde Gerrit Jan Veldhuis van de VVD voor. Tevens opperde hij dat privatisering van zwembaden en bibliotheken een flinke besparing kan opleveren. Met het verstrekken van subsidies mag het van hem allemaal wel wat minder. Tot slot noemde hij het versoberen van bestaande plannen zoals het centrumplan, de herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis en de uitbreiding van de passantenhaven als besparingsmoglijkheid. 
Jos Ramaker van Gemeentebelangen en Betsy Ramerman van het CDA zaten als coalitiegenoten op één lijn en schrapten het kunstwerk bij De Spil van het wensenlijstje. Dat levert een eenmalige besparing van 60.000 euro op. Klein bier in de ogen van de oppositiepartijen. Gemeentebelangen wil daarnaast dat er efficiënter wordt ingezet in de jeugd- en ouderzorg en dat de renovatie van de Prinsenstraat in het centrum van Dalfsen naar voren wordt gehaald. Opmerkelijk is dat de partij de aanpak van de rotonde Kampmansweg/Rondweg juist voor zich uitschuift.
Tot slot de CDA-fractie. Die is voor vervroegde aanpak van het centrumplan in het dorp Dalfsen en verhoging van de verkeersveiligheid op de Rondweg. Evenals opponent Ben Schrijver van D66 is ook Betsy Ramerman voor het verkopen van enkele gemeentelijke gebouwen. Verder voerde zij aan dat het onderhoud van de openbare ruimte (grasvelden, bermen en bomen) wel wat minder kan en dat de fractie weliswaar voorstander is van goede fietsverbindingen, maar als het even kan via de bestaande fietspaden. De christendemocaten zijn terughoudend als het gaat om het trekken van de portemonnee voor de ontwikkeling van Oosterdalfsen en de Vechtzone.

Tijdens de algemene beschouwingen wordt gediscussieerd over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd. Het verschil met gewone vergaderingen is dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid.