Disclaimer

Vechtdal FM bezit alle (eigendoms)rechten op deze site.

Hieronder wordt verstaan:

Teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. Door derden ingezonden foto’s naar aanleiding van een oproep, actie of andere reden geven Vechtdal FM het recht deze foto’s te publiceren zónder bronvermelding.

De Vechtdal FM-site is voor persoonlijk gebruik en wordt niet voor commerciële doelen ten behoeve van derden ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Vechtdal FM. We stellen onze content onder voorwaarden beschikbaar aan andere mediamerken en zoeken in samenwerking met andere partijen actief naar nieuwe vormen van informatieverspreiding.

Vechtdal FM is uiterst zorgvuldig in de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op de site.  Vechtdal FM sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade) die ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht samenhangen met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Vechtdal FM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwijzingen (o.a. door middel van een hyperlink, banner of button) naar sites van derden.

Het is mogelijk om op sommige onderdelen van de site een vrijwillige bijdrage te leveren in de vorm van een reactie. Er gelden een aantal regels ten aanzien van deze bijdrages:

Deelname en reageren is volledig voor eigen rekening van de deelnemer.

De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen. Dit houdt onder meer in dat er geen racistische, pornografische, seksistische en/of discriminerende bijdragen worden geleverd.

De deelnemer beschikt ten tijde van deelname over alle rechten van de aangeboden bijdragen. Vechtdal FM is gevrijwaard voor mogelijke aanspraken van derden.

Alle rechten worden door deelname overgedragen aan Vechtdal FM en worden derhalve eigendom van Vechtdal FM, die deze bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.

De site zal niet worden misbruikt door bijvoorbeeld het overspoelen van forums met (vrijwel) dezelfde berichten.

Vechtdal FM heeft te allen tijde het recht om in haar ogen ontoelaatbare (delen) van bijdragen te verwijderen en/of te bewerken.

De uitingen, meningen en vertoningen door derden op de site van Vechtdal FM vertegenwoordigen niet de mening van Vechtdal FM. Vechtdal FM is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitingen, meningen en vertoningen van derden.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze regels kunnen te allen tijde worden aangepast door Vechtdal FM. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te lezen.

E-mail

De redactie van Vechtdal FM streeft er naar binnengekomen e-mailberichten binnen 3 werkdagen te beantwoorden..

Informatie verzonden per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Vechtdal FM staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. E-mail wordt mede daarom niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen. Wanneer u een bericht per e-mail aan Vechtdal FM wilt sturen, kunt u gebruik maken van de contact-pagina. De redactie van Vechtdal FM zal uw post  zorgvuldig behandelen. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, evenals aan persoonlijke opvattingen van medewerkers.

Privacy:

Vechtdal FM gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar (interactieve) diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van Vechtdal FM. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.